Podlega jedynie ustawom

Powołana została do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw  i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu praw.

W myśl tej dewizy działa Adwokatura Polska. Art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż  jest ona samorządem zawodów zaufania publicznego. Podstawą prawną wykonywania zawodu adwokata jest ustawa Prawo o adwokaturze z 1982 roku ze zmianami. Normuje także działalność owego samorządu. Istotnym jest fakt, iż adwokat jest niezależny w wykonywaniu obowiązków zawodowych, podlega jedynie ustawom.

Zadania adwokata normuje ust. 4 ustawy Prawo o adwokaturze. Stanowi, że zawód adwokata polega na:

  • świadczeniu pomocy prawnej,
  • udzielaniu porad prawnych,
  • sporządzaniu opinii prawnych,
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych,
  • występowaniu przed sądami i urzędami.

W Polsce adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek wykonywania czynności zawodowych. Co ciekawe, gdy nie dopełnią tego obowiązku, ciąży na nich odpowiedzialność dyscyplinarna. System kar stosowany jest również, gdy adwokat złamie zasady etyki, postąpi nieodpowiednio wobec godności zawodu, bądź naruszy swe zawodowe obowiązki. System kar prezentuje się w kolejności następująco: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat lub ostatecznie wydalenie z adwokatury.

Pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata, sprawuje Naczelna Rada Adwokacka, której prezesem jest  Jacek Trela. Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu jest prof. Maciej Gutowski. Według statystyk, w Polsce liczba adwokatów i radców prawnych sięga 39.000.

Fot. www.pixabay.com

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*