Marszałek funduje stypendia

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych marszałka województwa wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

Zasady udzielania stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, który stanowi załącznik do ww. uchwały. Zgodnie z regulaminem, kandydatów do stypendium mogą proponować dyrektorzy szkół i kolegiów (kategoria „Uczeń”) oraz rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”).
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są:
1) wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
2) aktywność naukowa,
a) publikacje naukowe,
b) uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
c) udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
d) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Do wniosku należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, kserokopie dokumentów poświadczających:
a) zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,
b) osiągnięcia opisane we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Departamencie Edukacji i Nauki, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, pok. 801 do 30 września 2012 r.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi w listopadzie br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Dokumenty można pobrać ze strony internetowej:
http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-edukacji-i-nauki/jednorazowe-stypendium-naukowe.html

Fot. Sic!

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*