W formacie PDF i na iPadzie

Czwarty numer pisma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Redakcja nie tylko pi­sze o in­no­wa­cyj­ności, ale i sama sta­ra sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania pismo je­st do­stępne w wersji na iPada, będąc tym samym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Polsce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle ofe­ru­je się tra­dy­cyjny format PDF, który umoż­liwia po­branie pisma wprost ze strony in­ter­ne­towej.

Pol­skie szkoły wyższe do­sko­nale radzą sobie z wy­ko­rzy­sta­niem środków unij­nych, czego przykładem jest Wiel­ko­pol­skie Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­logii. Po­trafią też z po­wo­dze­niem sięgać po środki kra­jowe, jak w przy­padku Ślą­skiego Cen­trum Nauki. Warto za­sta­nowić się nad pro­blemem „kur­czenia sie miast”, co jest przed­miotem pro­jektu ba­daw­czego re­ali­zo­wa­nego przez Uni­wer­sytet Śląski. Młod­szym czy­tel­nikom, którzy za­sta­na­wiają sie nad wy­borem stu­diów, redakcja po­leca ar­tykuł o kie­run­kach kształ­cą­cych spe­cja­li­stów two­rzą­cych gry kom­pu­te­rowe. To sektor, który roz­wija sie nie­zwykle dy­na­micznie i ma szanse stać sie jedna ze spe­cjal­ności pol­skiej gospodarki.

Więcej informacji pod adresem: www.naukaipostep.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*